(Wy)tłumacz swój sukces i podbij międzynarodowy rynek

Proces translacji obejmuje nie tylko przekład wprost słowa na słowo, wymaga też rozumienia całego tekstu i kontekstu wypowiedzi. Od dobrego tłumacza wymaga się więc wszechstronnej wiedzy i biegłości w posługiwaniu się zarówno językiem z którego się tłumaczy, jak i języka na który dokonuje się przekładu. Obecność tłumacza wydaje się być nieodłącznym elementem naszej cywilizacji, właściwie od zarania dziejów. Początkowo niedoceniani i traktowani jak prości pośrednicy w kontaktach międzykulturowych, osiągnęli dzisiaj status wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W dobie globalizacji, wraz ze wzrostem postępu cywilizacyjnego wzrosło zapotrzebowanie na tłumaczy zaznajomionych z zagadnieniami nowych technologii. Z tego powodu jedną z podkategorii tłumaczeń stanowią tłumaczenia specjalistyczne, obejmujące wąskie specjalizacje z zakresu medycyny, biznesu, prawa czy budownictwa. Do jedynych obowiązków tłumacza nie należy już tylko biegłe przekładanie tekstu wprost. W zakres jego kompetencji wchodzi także doświadczenie, ciągłe dokształcanie się za pomocą szkoleń oraz zdobywanie jak najdokładniejszej wiedzy ze swojej specjalizacji. Z jednej strony jest to proces żmudny i ograniczający tłumacza do wąskiej dziedziny nauki, z drugiej gwarantuje precyzyjność i lepszą jakość jego tłumaczeń.

Tłumaczenia techniczne są jeszcze węższą kategorią tłumaczeń specjalistycznych i obejmują w większości pracę z instrukcjami obsługi, opisami przeróżnych dokumentacji technicznych oraz fachowym słownictwem, charakterystycznym dla konkretnej branży. Z tego też powodu tłumacze, oprócz wykształcenia lingwistycznego, mają dodatkowo wykształcenie techniczne. Najpopularniejszymi tekstami trafiającymi do zespołu tłumaczy wykonujących tłumaczenia techniczne są te opisujące urządzenia i maszyny. Dokonanie translacji instrukcji obsługi, wymaga od tłumaczy znajomości nie tylko dokładnego nazewnictwa poszczególnych elementów składowych, ale i rozumienia funkcjonowania danego urządzenia. Zazwyczaj konieczność tłumaczenia terminologii branżowej zmusza ich do konsultowania bardziej skomplikowanych pojęć z ekspertami danej dziedziny. Specjaliści czuwają dodatkowo nad merytoryczną zawartością tekstu i kontrolują cały proces przekładu. Ciąży na nich szczególna odpowiedzialność, ponieważ błędne lub niedokładne przełożenie informacji dotyczących na przykład środków chemicznych, może być groźne w skutkach. Zleceniodawcami są zwykle producenci i importerzy, zajmujący się produkcją i rozprowadzaniem sprzętu i maszyn, z branży motoryzacyjnej, elektronicznej czy telekomunikacyjnej. Otwarty międzynarodowy rynek zmusza tłumaczy do zintensyfikowanej pracy na rzecz utrzymania stałej komunikacji współpracujących ze sobą przedsiębiorstw. Z tego też powodu większość dokumentacji posiada treści poufne, nakładające na tłumacza konieczność utrzymania w tajemnicy zawartości tekstów. Zglobalizowany świat wydaje się nie mieć granic, dlatego też tematyka zleceń oraz języki z których lub na które dokonuje się przekładu pozostają nieograniczone. Zwiększone zapotrzebowanie na tłumaczenia branżowe spowodowało rozrost firm specjalizujących się w tego typu działalności. W walce o klienta biura tłumaczeń podwyższają nieustannie standardy usług, zatrudniając najwyższej klasy fachowców i dbając o terminowość realizowanych zleceń.

Dobry zespół tłumaczy składa się więc zwykle ze stałych pracowników, posiadających odmienne kompetencje zarówno w wiedzy, jak i cechach osobistych. Dzięki temu są w stanie doskonale się uzupełniać i przełożyć tekst, który jest wiarygodny i precyzyjny nie tylko w treści, ale także formie. Działa to jednak w obie strony. Także korporacje z branż przemysłowych, napędzające gospodarkę niemal każdego kraju, nie mogą pozwolić sobie na najmniejszy błąd w komunikacji. Istotne jest stosowanie najwyższej jakości usług szanowanych tłumaczy, którzy sprostaliby aspiracjom przedsiębiorstw. Od skutecznego przekładu zależeć może pozyskanie korzystnego kontraktu zagranicznego oraz systematyczne budowanie własnego wizerunku w konkretnym kręgu kulturowym. Trudno wyobrazić sobie prowadzenie płynnej współpracy z międzynarodowym otoczeniem bez znajomości terminologii branżowej czy też języka swojego biznesowego partnera. Zyskanie przewagi na tle konkurencji czy skuteczne wprowadzanie nowych produktów również uzależnione jest od umiejętności skoordynowanego procesu komunikacji. Budowanie silnej marki jest czasochłonne, stąd popularność komercyjnych biur tłumaczeniowych. Przedsiębiorcy nie chcą ryzykować utraty wypracowanego wizerunku, powierzają go więc specjalistom gwarantującym usługi najwyższej jakości. Nie ma znaczenia co tak naprawdę poddawane jest przekładowi. Raporty z badań, dokumentacje przetargowe, informacje prasowe, artykuły naukowe ? każde z nich musi być tłumaczone z taką samą precyzją. Takie działanie oparte jest przede wszystkim o doświadczenie, ponieważ znajomość technicznych pojęć nie może się sprowadzać tylko i wyłącznie do wyuczonej teorii. Istotne jest zatem posiadanie przez pracowników biur translatorskich realnej rzetelności zawodowej. Nie byłoby to możliwe bez wielu lat praktyki i ciągłego poszerzania wiedzy przez poszczególnych tłumaczy.

Tłumaczenia pisemne wydają się być najczęściej zlecane przez poszczególnych klientów, niemniej ważne są również tłumaczenia ustne. Konieczność pozostawania w stałym kontakcie ze swoimi partnerami biznesowymi zmusza wielu handlowców do udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych w miejscach na całym świecie. Obecność tłumaczy specjalizujących się w tłumaczeniach technicznych staje się w tej sytuacji niezbędna do zawarcia korzystnych transakcji i swobodnej wymiany doświadczeń czy poglądów. Merytoryczna zawartość technicznych tłumaczeń uzależniona jest również od stałej współpracy z konsultantami branż naukowych i językoznawczych. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ teksty typowo techniczne nastręczają wiele trudności. Wiele zwrotów nie daje się przełożyć na język docelowego tłumaczenia, ze względu na specyfikę i wyjątkowość każdego języka. Podobnie jak ludzie, język ulega ciągłym przemianom, stąd nie jest łatwo uchwycić istotę danego sformułowania bez pozbawiania go naturalnego wydźwięku. Kłopotliwe mogą być z tego powodu teksty typowo reklamowe, które zwykle oparte są o gry słowne, niezwykle trudne do przetłumaczenia. W takim wypadku nieocenioną wydaje się być współpraca tłumacza technicznego z tłumaczem zajmującym się na co dzień reklamą. I właśnie pojęcie współpracy może być kluczowe dla zagadnienia profesjonalnego przekładu.